آخرین اخبار مدارس


27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 آباندبستان پسرانه سما

09 آباندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

دبستان پسرانه سما

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

دبستان پسرانه سما

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

دبستان پسرانه سما

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

دبستان پسرانه سما

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

دبستان پسرانه سما

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرعباس رضایی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

گروهی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي محمدي جعفري

1385/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمدرضا سيري

1379/11/08

دبستان پسرانه سما

علي اصغر تاجيك

1385/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد كريمي

1380/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدرحيم كاشي

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

محمدرضا پورجم

1390/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فاضل بوبه تاش

1379/11/05

دبستان پسرانه سما

آرش اميني

1385/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي مهابادي

1383/11/04

دبستان پسرانه سما

ايليا آقائي

1388/11/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرعلي ثامني راد

1382/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

شايان كارخانه

1379/11/06

دبستان پسرانه سما

امير محمدرضا

1387/11/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي بيدگلي

1377/11/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل خدائي

1383/11/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمسعود صاحبدل

1381/11/03

دبستان پسرانه سما

محمد طاها آذريون

1390/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدپارسا ميرآخورلي

1384/11/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح اليكائي مقدم

1382/11/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير بيدگلي

1379/11/02