آخرین اخبار مدارس


27 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 آباندبستان پسرانه سما

09 آباندبستان پسرانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

دبستان پسرانه سما

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

دبستان پسرانه سما

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

دبستان پسرانه سما

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

دبستان پسرانه سما

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

دبستان پسرانه سما

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

گروهی

مسابقه: سرود

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مرصاد شیبانی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

گروهی

مسابقه: مینی والیبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیر محمدرضا

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس رضایی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مرصاد شیبانی

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مرصاد شیبانی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسین باجمالو رستمی

مسابقه: خوانش خلاق

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین مغاری

مسابقه: مداحی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

پارسا قمی زده

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد طاها رباط جزی

مسابقه: احکام

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی خورسند

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهرزاد كشاورزده نو

1388/03/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين بوربور

1388/03/25

دبستان پسرانه سما

علي مغاري

1390/03/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدحسين آقائي

1385/03/29

دبستان پسرانه سما

پارسا سياه منصوري

1386/03/26

دبستان پسرانه سما

امير يعقوب زاده

1387/03/24

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي راستيان اردستاني

1391/03/27

دبستان پسرانه سما

كيان سياه منصوري

1389/03/28

دبستان پسرانه سما

رادين فتحي

1388/03/27

دبستان پسرانه سما

حسام جمالي نژاد

1387/03/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي شاهسون

1384/03/25

دبستان پسرانه سما

اميررضا بختياري مهر

1389/03/24

دبستان پسرانه سما

مير محمد رضا قريشي

1386/03/30

دبستان پسرانه سما

اميرسام هداوندخاني

1387/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدامين سيف

1384/03/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين شيركوند

1381/03/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا اردستاني

1380/03/23

دبستان پسرانه سما

پويا پازكي طرودي

1389/03/25