آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

29 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

دبستان پسرانه سما

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

دبستان پسرانه سما

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

دبستان پسرانه سما

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

دبستان پسرانه سما

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

دبستان پسرانه سما

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان سیری

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نوید افضلی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

حسام هداوند

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

نوید افضلی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراذ صادق دقیقی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدطاها حسینی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

پارسا كاشي

1388/12/27

دبستان پسرانه سما

محمدشايان هداوند

1388/12/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدمهدي علي كاهي

1380/12/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل رحيمي

1379/12/25

دبستان پسرانه سما

امير علي بوربور

1389/12/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد معاف

1379/12/29

دبستان پسرانه سما

اميرحسين تاجيك

1384/12/29

دبستان پسرانه سما

متين شيركوند

1388/12/24