آخرین اخبار مدارس


21 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

18 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

17 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

06 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

03 آذردبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

13 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

02 آباندبیرستان دوره اول پسرانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

پیش دبستان و دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه

امير حسين زارعيان

1383/03/17

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

محمدياسين رحمتي

1388/03/19

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فاطمه قاسمي

1387/03/17

دبیرستان دوره دوم پسرانه

علي شيركوند

1382/03/19

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

محمد جواد مهمان نواز

1390/03/16

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

كيان اردستاني رستمي

1391/03/21

دبیرستان دوره دوم پسرانه

مهدي هداوندخاني

1381/03/21

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

اميرعلا عرب سلماني

1390/03/18

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

محمدحسين خدادادي

1387/03/20

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

اميرمحمد تاجيك

1388/03/20

پیش دبستان و دبستان دخترانه

فاطمه سلما ثامني راد

1394/03/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

محمدمهدي هداوندميرزائي

1383/03/16

پیش دبستان و دبستان پسرانه 1

اميررضا كاظمي

1387/03/22