آخرین اخبار مدارس


03 آباندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

03 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

29 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

21 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شعر با الفبا

عباس یمینی شریف

آموزشی

دبستان پسرانه سما

نماز

احمدرضا محسنی

آموزش مفاهیم قرآن کر

دبستان پسرانه سما

پیامبران امی

شهیداستاد مطهری

مذهبی

دبستان پسرانه سما

علوم در کودکستان

منوچهر ترکمان

آشنایی با طبیعت

دبستان پسرانه سما

روش های آموزش و تدریس

پیتروست وود

آموزش روش تدریس

دبستان پسرانه سما

سبز نگه داشتن زمین

جان جاونا

حفظ محیط زیست

دبستان پسرانه سما

دو قدم تا لبخند

حسن آدینه زاده

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراذ صادق دقیقی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

عرفان سیری

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسام هداوند

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا هرسینی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

مهراد صادق دقیقی

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

سیدطاها حسینی

مسابقه: مسابقات علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نوید افضلی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین جام جم

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: چهارم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

رضا ميرعلي اكبر

1385/12/02

دبستان پسرانه سما

پرهام حاجي محمديان

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

ايليا بخشنده واحد

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

محمدحسين ميرعلي اكبر

1385/12/06

دبستان پسرانه سما

سيد محمد فاضل محمدي

1389/12/07

دبستان پسرانه سما

مهدي عنايتي

1387/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

آرين كتابي رازليقي

1380/12/08

دبستان پسرانه سما

نيما اردستاني بالائي

1386/12/06